Oferta

Kategoria: Ogólne
Opublikowano

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu kompleksową usługę zwiazaną z zarządzaniem nieruchomością.

Najistotniejsze segmenty zarządzaniem w ramach prowadzonej działalności:

 • zapewnienie użytkowania nieruchomości wspólnej i utrzymania jej we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
 • analiza kosztów utrzymania,
 • zapewnienie stałego kontaktu z urzędami i instytucjami,
 • obsługa techniczna,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i technicznej,


Oferowany zakres czynności administrowania:

 • weryfikacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, prowadzenie ewidencji lokali i ich właścicieli,
 • realizacja okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzór nad pracą firm konserwatorskich,
 • nadzór i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • kontrola nad utrzymywaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy bądź zawartych umów,
 • kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostawy mediów, wywozu śmieci, prac porządkowych oraz ochrony obiektu,
 • obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie rocznych planów gospodarczo-finansowych Wspólnoty i wynikających z nich harmonogramów prac,
 • sporządzanie okresowych informacji o przychodach i rozchodach związanych z administracją,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości: funduszu remontowego, zużytych mediów, pobieranych świadczeń,
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dla właścicieli poszczególnych lokali.

 

Naszym atutem jest znajomość zagadnień z zakresu realizacji prac budowlanych, w tym również dla budynków wpisanych do rejestru zabytków (procedury, wnioski o decyzje na prowadzenie prac budowlanych i wnioski o dotacje), która pozwala na właściwe ich zaplanowanie oraz terminowe wykonanie.

Realizując cele Właścicieli nieruchomości posługujemy się zasadą minimalizacji kosztów eksploatacyjnych poprzez cykliczne analizy oraz zasadę adekwatnego do oczekiwań Właścicieli inwestowania w nieruchomość.

Posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantuje Państwu bezpieczną i pozbawioną ryzyka współpracę (100.000,- Euro).

Zarządzanie częścią wspólną nieruchomości mieszkaniowej realizujemy w trybie umowy cywilnoprawnej zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową w imieniu i na rzecz, której występuje Zarząd Wspólnoty.

W przypadku podpisania umowy realizujemy czynności organizacyjno-prawne związane z kompleksowym przejęciem nieruchomości od dotychczasowego administratora tj. przejęcie dokumentacji technicznej, administracyjnej oraz finansowej.

2013 mb